Wydrukuj tę stronę
czwartek, 24 listopad 2016 00:00

XIX Sesja Rady Gminy Chmielno - 24 listopada 2016 r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

       

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek ) o godz. 9,00 w Sali Posiedzeń Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno obejmującego fragment wsi Chmielno – „Wieś” przyjętego uchwałą Nr XXVII/270/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Chmielno.
7 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Chmielno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
12.Podjęcie uchwały w sprawieprzekształcenia żłobka gminnegow klub dziecięcy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chmielno oraz nadania mu statutu.
13 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chmielno.

14. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno.

15 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borzestowska Huta.

16. W sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Chmielnie.

17. W sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą „ Centrum Integracji Społecznej w Garczu.

18. W sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie.

19 W sprawie organizacji wspólnej obsługi organizacyjnej i finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 r.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2028.

22. Interpelacje i wolne wnioski.

23. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.          

                                                        

     Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                                                                 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                          Marian Kwidziński

Czytany 1742 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 listopad 2016 16:21

Artykuły powiązane