Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:dysonansowy | disonansowi (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 16 kwiecień 2014 12:16

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego

Autor:  Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

S T A T U T

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego     

im.   Franciszka   Brzezińskiego   w Kartuzach


 

I.    Nazwa, siedziba i teren działalności

 

    1.Towarzystwo  nosi nazwę ”Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego”

         Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kartuzy, Muzeum Kaszubskie

         im. F. Tredera, ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy.

         Teren działalności obejmuje obszar całego świata.

 

II. Charakter prawny

 

   2.Towarzystwo jest osobą prawną.

  

  3.Towarzystwo posiada własną pieczęć z napisem:

 

          „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego w Kartuzach”.

 

III. Cel i środki

  

 4.Celem Towarzystwa  jest:

a.  wspieranie działalności Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach,

b.   popularyzowanie folkloru kaszubskiego w innych regionach świata,

       c. promowanie kultur różnych regionów świata,

       d. inicjowanie integracji  społeczności miast partnerskich na rzecz    jednoczącej się  Europy,

   e. inspirowanie współpracy młodzieży z różnych regionów świata ze szczególnym uwzględnieniem propagowania różnych form np. wymiana korespondencji, promocja wspólnego spędzania wolnego czasu celem nauki języków obcych,

f. działanie na rzecz wymiany rodzin z różnych regionów świata w zakresie organizacji urlopów, umożliwianie im korzystanie z usług turystycznych.

 

 

    5. Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dążyć będzie poprzez:

a. ochronę zabytków folkloru kaszubskiego,

b. pobudzanie i popieranie twórczości ludowej na Kaszubach,

c. gromadzenie eksponatów, publikacji, dokumentów celem  wzbogacenia zbiorów Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach,

d. organizowanie wystaw, odczytów, sympozjów o tematyce związanej z różnymi regionami świata.

e. inicjowanie poszerzania kręgu miast partnerskich i ich wzajemnej współpracy,

f.  inspirowanie tworzenia partnerstwa między regionami,

       g. poznawanie regionów Europy poprzez organizację  wycieczek  i rajdów krajoznawczych, prowadzenie usług własnych i pośrednickich  w zakresie turystyki krajowej i międzynarodowej

       h. popularyzowanie folkloru i kultury kaszubskiej w innych regionach świata,

       i. prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizowanie celów Towarzystwa,

       j. współdziałanie z władzami państwowymi w zakresie realizowania celów Towarzystwa i jego rozwoju,

 

IV.  Członkowie

  

 6. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

         a. zwyczajnych

         b. wspierających

c. honorowych

 

 7. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna interesująca się zagadnieniem folkloru kaszubskiego..

  

 8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca zamiar propagowania i realizowania celów Towarzystwa poprzez czynny udział w jego pracach i wspierająca go pomocą finansową w postaci określonej składki finansowej.

    

  9. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla spraw Towarzystwa.

 

 10. Przyjęcie na zwyczajnego członka Towarzystwa następuje drogą uchwały Prezydium Rady na podstawie złożonej deklaracji, potwierdzonej przez trzech członków wprowadzających.

 

 11. Przyjęcie członka wspierającego następuje na mocy złożonej deklaracji i uchwały Rady.

 

 12. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady uchwałą powziętą większością 3/4 głosujących.

 

§ 13. Członkowstwo ustaje na skutek:

       a/ dobrowolnego wystąpienia ze Towarzystwa,

       b/ likwidacji Towarzystwa,

       c/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej roku.

        d/ wykluczenia  członka  za działalność sprzeczną ze statutem /nie dotyczy członka honorowego/,

        e/ śmierci członka,

        f/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa.

 

§ 14.

       1.Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

        a/ czynnego i biernego prawa wyborczego,

        b/ uczestniczenia w zgromadzeniach Towarzystwa

        c/ brania udziału we wszelkich przedsięwzięciach i imprezach

            urządzanych w myśl § 5, pkt. c  statutu.

        2.Członkowie wspierający mają te same prawa co zwyczajni za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi wykonują swe prawa i obowiązki poprzez swych przedstawicieli lub pełnomocników.

 

 § 15.Członkowie  zwyczajni mają obowiązek:

        a/ uczestniczenia w zgromadzeniach  Towarzystwa,

        b/ regularnego opłacania składek członkowskich

        c/ przyjmowania wyboru na członka władz Towarzystwa i należyte pełnienie nałożonych obowiązków,

 

§ 16.Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych są oni wolni od płacenia składek członkowskich.

 

    V. Władze Towarzystwa

 

§ 17.Władzami Towarzystwa są:

        a/ Walne zgromadzenie

        b/ Rada

        c/ Komisja Rewizyjna

        d/ Sąd Koleżeński

         Kadencja władz Towarzystwa trwa  5 lat.

 

 § 18

        1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa

        2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa,

           oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

 

 § 19.Do kompetencji  Walnego Zgromadzenia należy:

         a/ ustalanie kierunków działalności Towarzystwa,

         b/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

         c/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Towarzystwa,

         d/ nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,

         e/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

         f/ rozporządzanie majątkiem Towarzystwa w zakresie  przekraczającym czynności Rady,

         g/ Wybór władz Towarzystwa w głosowaniu jawnym:

wybór Rady /przewodniczącego i jej członków/, Komisji Rewizyjnej /przewodniczącego i jej członków/ oraz  Sądu Koleżeńskiego /przewodniczącego i jego członków/ oraz ich odwoływanie,

          h/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium ustępującej Radzie  

          i/ rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Rady  w sprawie skreślenia ich z listy członków,

          j/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 20. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę co 1 rok, albo w krótszym terminie:

        a/ z inicjatywy Rady

        b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

        c/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

 

§ 21. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie większością głosów  przy co najmniej połowie uprawnionych do głosowania. Natomiast w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.

Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje jego Prezydium.

 

 § 22. 1.Rada jest organem wykonawczym Towarzystwa.

          2.Rada kieruje całokształtem działalności Towarzystwa reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

       

  3.Do zakresu działania Rady należy:

             a/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa

             b/ uchwalenie okresowych programów pracy Towarzystwa,

             c/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w statucie,

             d/ uchwalanie rocznego budżetu Towarzystwa oraz składanie sprawozdań z działalności w tym zakresie,

              e/ gospodarowanie majątkiem Towarzystwa,

              f/ podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających,

              g/ stawianie wniosków o nadanie godności honorowego członka Towarzystwa,

             h /skreślenie z listy członków Towarzystwa osób zalegających z opłatą składki,

             i/ wykonywanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

       

 4.W toku kadencji skład Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może być uzupełniany na podstawie uchwał tych władz.

 

 § 23. 1. W  skład Rady wchodzą:

          a/ przewodniczący,

          b/ zastępca przewodniczącego,

          c/ sekretarz,

          d/ skarbnik,

          e/ jeden  członek

         2.Podziału funkcji w Radzie  za wyjątkiem przewodniczącego dokonuje Rada bezpośrednio po jej wybraniu.

         3.Decyzje Rady w tym dotyczące zobowiązań majątkowych wymagają dla swej ważności podpisania ich przez co najmniej 2 jej członków w tym przewodniczącego, w razie jego nieobecności zastępcy przewodniczącego i sekretarza względnie skarbnika.

         4.Rada zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

  § 24.

       1.Komisja Rewizyjna jest organem  kontrolnym Towarzystwa.

       2.Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

          a/ kontrolowanie co najmniej raz w ciągu roku całokształtu działalności Rady ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

        b/ składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o przyjęcie  sprawozdania ustępującej  Rady oraz udzielenie jej absolutorium.

        c/ przedstawienie Radzie uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.

 

§ 25  W skład Rady Rewizyjnej wchodzą:

           a/ przewodniczący,

           b/ dwóch członków.

 

§ 26.  Szczegółowy tryb pracy i działalności Rady oraz Komisji Rewizyjnej   ustalają regulaminy tych władz.

 

§ 27.

       1.Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.

       2 .Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw o naruszenie przez członków / z wyłączeniem honorowych / zasad statutowych  i uchwał władz Towarzystwa.

      3.Sad Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.

      4.Odwołanie od orzeczeń Sądy pierwszej instancji rozpatruje Walne Zgromadzenie.

 

§ 28. Sąd Koleżeński składa się z:

        a/ przewodniczącego

        b/ dwóch członków.

 

§ 29.Sąd Koleżeński działa i orzeka w myśl postanowień odrębnego regulaminu.

 

VI. Majątek i fundusze Towarzystwa.

 

 § 30.Towarzystwo gospodaruje majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi wyłącznie na cele statutowe.

  

§ 31.Na fundusze Towarzystwa składają się:

      a/ składki członkowskie

      b/ wpływy z działalności statutowej

      c/ dotacje

      d/ darowizny i zapisy

 

VII. Koła Towarzystwa

 

§ 32.

    1. Towarzystwo rozwija swoją działalność również za pośrednictwem Kół, z tym ,że do utworzenia Koła potrzeba co najmniej 5 członków i aprobaty Rady.

    2.Osobny regulamin określi uprawnienia i obowiązki Kół.

 

VIII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

 

 § 33.

     1.Zamiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów członków Towarzystwa.

     2. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały  Walnego Zgromadzenia  przy obecności  2/3 obecnych bezwzględną większością głosów.

     3.Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Walne Zgromadzenie  decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

 

 

Zmiany Statutu uchwalone zostały na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa  w dniu 9 czerwca 1998  roku.

 

Czytany 2183 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 maj 2014 09:32

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl