Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:czarodziej | czarodzéj (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 29 marzec 2023 00:00

XLI Sesja Rady Gminy Chmielno, 29.03.2023

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LI sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 29 marca 2023 roku (środa) o godz.10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Komendanta Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz działalności policji.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Chmielno.
 7. Sprawozdanie z Działalności GOPS w Chmielno za 2022 r. oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Chmielno za 2022 r.
 8. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno, omówienie kierunków rozwoju i niezbędnych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Kaszuby” Sp. z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chmielno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/301/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14 września 2020 r. poz. 3883).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/348/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Miechucinie” (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 marca 2022 r. poz. 903).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/347/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Garczu” (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 marca 2022 r. poz. 902).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 10/3).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 54,92/2).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 67/4).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 143,131).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 168).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 181/4).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-(185/4).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 191/3).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 213) .
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-(214, 215).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 499, 550).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej-( 501/2,501/3, 540).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Cieszenie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Cieszenie „FERMA” – karta 1.RU, 4.ZL, 6.ZE, 7.ZE.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Chmielno w 2023 r.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2032”.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/254/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Miechucino.
 37. Wolne wnioski/dyskusja.
 38. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

                            

Czytany 357 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 marzec 2023 21:35

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl